Coidado Personalizado

BenOurense é un proxecto integral de apoio social e asistencial que foi cofinanciado polo Servizo de Axuda no Hogar (SAF) en colaboración coa Deputación de Ourense e o Concello do Bolo. Esta iniciativa foi deseñada para brindar servizos de axuda e coidado domiciliario aos residentes da localidade do Bolo, así como a áreas circundantes na provincia de Ourense.

O obxectivo principal de BenOurense é proporcionar apoio personalizado ás persoas maiores, con discapacidades ou en situación de dependencia, permitíndolles manter a súa autonomía e calidade de vida na súa contorna habitual. O programa ofrece unha ampla gama de servizos de axuda no fogar, como asistencia persoal, coidados básicos, acompañamento, labores domésticos, e nalgúns casos, coidados especializados segundo as necesidades individuais de cada usuario.

A colaboración entre o SAF, a Deputación de Ourense e o Concello do Bolo asegura a viabilidade e o éxito deste programa, proporcionando os recursos necesarios, tanto financeiros como humanos, para garantir a cobertura dos servizos requiridos polos cidadáns que o necesitan. Esta sinerxia entre entidades públicas demostra un compromiso compartido para mellorar a calidade de vida dos residentes, fortalecendo a rede de atención social na rexión.

BenOurense non só enfócase en brindar coidados físicos e asistenciais, senón que tamén promove un enfoque integral que considera o benestar emocional e social dos usuarios. Ademais, este programa desempeña un papel crucial no tecido social da comunidade ao proporcionar unha rede de apoio que contribúe a mellorar a cohesión e o benestar xeral dos habitantes do Bolo e áreas próximas na provincia de Ourense.

  • O BOLO
O Bolo

Dimensións de Atención – Apoio social e asistencial

Metas Particulares

  1. Coidado xeriátrico: Atención especializada para adultos maiores, incluíndo coidados de saúde, compañía, actividades recreativas e apoio emocional.
  2. Asistencia a persoas con discapacidade: Proporcionar coidados específicos e personalizados para aqueles con discapacidades físicas, mentais ou cognitivas, adaptando os servizos ás súas necesidades particulares.
  3. Atención médica no fogar: Ofrecer coidados de enfermería, administración de medicamentos, terapias e seguimento médico continuo na contorna do fogar.
  4. Apoio a pacientes crónicos: Brindar servizos para persoas con enfermidades crónicas, asegurando unha xestión adecuada da súa saúde e benestar dentro da súa contorna familiar.
  5. Apoio a coidadores familiares: Ofrecer orientación, adestramento e asistencia a familiares e coidadores primarios para manexar mellor as necesidades daqueles a quen coida.
  6. Servizos de axuda doméstica: Asistencia en tarefas domésticas, limpeza, compras e preparación de comidas para facilitar a vida diaria dos beneficiarios do servizo.
Coidado xeriátrico 95%
Asistencia a persoas con discapacidade 90%
Atención médica no fogar 85%
Apoio a pacientes crónicos 90%
Apoio a coidadores familiares 85%
Servizos de axuda doméstica 75%

Esta área recibe unha alta cualificación debido á atención integral que se ofrece aos adultos maiores. Inclúe unha ampla gama de servizos que abordan non só as necesidades médicas, senón tamén o aspecto emocional e social. A alta puntuación reflicte a extensión e profundidade dos coidados dedicados á terceira idade, abarcando tanto a saúde física como o benestar mental e emocional a través de actividades recreativas e apoio constante.

Esta área está altamente especializada, brindando coidados personalizados e adaptados ás necesidades individuais daqueles con discapacidades físicas, mentais ou cognitivas. Os servizos adáptanse para garantir un soporte integral, incluíndo terapias específicas, apoio en actividades diarias e atención centrada en mellorar a súa autonomía e benestar.

Ofrece unha ampla gama de servizos médicos e de enfermería no domicilio do paciente. Este servizo inclúe desde coidados de enfermería e administración de medicamentos ata terapias e seguimento médico continuo. Aínda que a cobertura é extensa, existen oportunidades para mellorar a especialización en certas áreas médicas ou terapéuticas específicas.

Esta área céntrase en brindar unha atención continua a persoas con enfermidades crónicas. Enfócase en asegurar unha xestión efectiva da súa saúde e benestar dentro da contorna familiar, proporcionando servizos especializados e seguimento constante para mellorar a súa calidade de vida.

Brinda orientación e apoio aos coidadores principais e familiares. Ofrece recursos para mellorar as súas habilidades e capacidade de coidado, ademais de apoio emocional para mitigar #o #estrés e as demandas físicas e emocionais asociadas co coidado a longo prazo.

Estes servizos enfócanse en asistir con tarefas diarias e domésticas para mellorar a calidade de vida dos beneficiarios. Inclúen asistencia en limpeza, compras, preparación de comidas e outras tarefas domésticas. Aínda que proporcionan axuda valiosa, existe marxe para a inclusión de servizos adicionais para atender necesidades específicas dos usuarios.