Proxecto innovador de depuración

A dirección estratéxica emprendida por Augas de Galicia marca un fito fundamental na optimización e perfeccionamento dos sistemas de depuración nos centros neurálxicos de Valdanta e As Ermidas, dúas áreas de vital importancia dentro do armazón rexional. Este ambicioso proxecto atópase apoiado por unha asignación orzamentaria de 13.267,00€, destinada especificamente a catapultar a eficiencia e a capacidade operativa dos sistemas actuais de tratamento de augas residuais nas devanditas zonas xeográficas.

A énfase primordial desta acción estratéxica radica en robustecer a capacidade de depuración preexistente, o que conleva unha xestión máis eficaz e proactiva do recurso hídrico nestas comunidades. O propósito central desta mellora radica na súa contribución transcendental á preservación da contorna ambiental na rexión, reducindo ao mínimo posible calquera impacto adverso sobre os ecosistemas locais e garantindo unha xestión máis óptima e equilibrada dos recursos hídricos en xeral.

Cabe destacar que o alcance do proxecto non se limita unicamente á optimización dos sistemas de depuración; a súa esencia implica tamén o fomento de prácticas de xestión da auga altamente sustentables, así como a promoción dunha perspectiva a longo prazo centrada na preservación ambiental en Valdanta e As Ermidas. Este enfoque integral reforza o compromiso da iniciativa coa comunidade e a contorna natural, trazando un camiño cara á sustentabilidade e a conservación a longo prazo.

  • VALDANTA

Valdanta
  • AS ERMIDAS

Las Ermitas

Áreas de Enfoque

Obxectivos Específicos

  1. Optimización de sistemas existentes: O proxecto céntrase en mellorar a eficiencia e efectividade dos sistemas de depuración xa instalados en Valdanta e As Ermidas. Isto implica actualizacións, axustes e melloras para maximizar o seu rendemento e capacidade.
  2. Preservación ambiental: O obxectivo primordial é contribuír á preservación da contorna natural. Estas melloras nos sistemas de depuración apuntan a reducir o impacto ambiental negativo, asegurando un tratamento máis efectivo das augas residuais.
  3. Beneficios para a comunidade: A iniciativa busca directamente beneficiar á comunidade local. Mellorar os sistemas de depuración nestes núcleos significa proporcionar unha contorna máis saudable e sustentable para os residentes, promovendo así unha mellor calidade de vida.
  4. Uso eficiente do orzamento asignado: O orzamento de 13.267,00€ utilizarase de maneira eficiente e efectiva para implementar estas melloras. Realizaranse investimentos específicos que garantan un mellor funcionamento dos sistemas sen exceder o límite orzamentario establecido.
Optimización de sistemas existentes 90%
Preservación ambiental 90%
Beneficios para a comunidade 95%
Uso eficiente do orzamento asignado 90%